Zakład Malarstwa

Zakład Malarstwa funkcjonujący w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, to grupa artystów malarzy reprezentujących różne środowiska artystyczne Katowic, Bielska – Białej, Cieszyna. Relacja pomiędzy autorską praktyką artystyczną poszczególnych wykładowców a ich działalnością dydaktyczną określa istotę i charakter przedmiotu nauczania jakim jest Malarska Kreacja Obrazu, realizowana przez studentów Kierunku Edukacja Artystyczna oraz Kierunku Grafika w Instytucie Sztuki. Problematyka artystyczna określająca cele i metody nauczania związana jest przede wszystkim z rozpoznaniem oraz analizą szeregu prawideł i rygorów towarzyszących procesowi kreacyjnemu, którego efektem finalnym jest obraz malarski. Formuła płaskiego, dwuwymiarowego medium eksponująca radykalizm naciągniętego na ramę płótna, stanowi tutaj uniwersalny punkt odniesienia w złożonym cyklu edukacyjnym. Świadomość znaczącego ograniczenia, jakim jest prostota dwuwymiarowego medium, wyzwala konieczność podjęcia szeregu działań wynikających z respektowania prawideł i rygorów w obrębie płaszczyzny malarskiej a posługiwanie się podstawowymi ekwiwalentami malarskimi – kolorem, światłem, materią, relacjami przestrzennymi pozostaje w bezpośrednim i ścisłym związku ze skalą ekspresji i  siłą oddziaływania obrazu jako wypowiedzi artystycznej. To właśnie owe złożone zagadnień dotyczące roli i znaczenia obrazu malarskiego, określają różnorodną problematykę Malarskiej Kreacji Obrazu, która umożliwia ujawnienie wielu uniwersalnych, odwiecznych wartości oraz idei. Towarzyszy temu nadal, zarówno w procesie kreacyjnym jak i edukacyjnym ogromna wiara w siłę obrazu, jako emanacji ludzkich doznań, przeżyć, doświadczeń. Niezwykle ważne staje się tutaj sięganie do prostych , elementarnych środków artystycznego  wyrazu – koloru, światła, dokumentacji ruchu ręki oraz odnajdywanie zależności pomiędzy ideą, znaczeniem a formą malarską, jako ekwiwalentu indywidualnej ekspresji. W tym kontekście artysta i dzieło stają się naturalnym łącznikiem – narzędziem spajającym potoczność ze sferą coraz bardziej zatracanej, lekceważonej duchowości. Malarska Kreacja  Obrazu wydobywając te cechy rzeczywistości, które spychane na margines jako nieważne, nieistotne, redukujące nasze człowieczeństwo, ograniczające nasze ludzkie doświadczenie staje się niejako wehikułem umożliwiającym podróż w głąb samego siebie, w rejony fantazji, wyobraźni, szeroko rozumianej kreatywności.

Prof.  Lech Kołodziejczyk

 
do góry