Wymagane dokumenty


Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu otwarcia przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora sztuki, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dyrektorowi Instytutu Sztuki następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne przewodu kierowany do Dyrektora Instytutu i Rady Instytutu
 2. Kwestionariusz osobowy z trwałym zdjęciem
 3. Życiorys
 4. Uwierzytelnioną kserokopię pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego
 5. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego;
 6. Proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny artystycznej w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora (istnieje możliwość powołania promotora pomocniczego w stopniu doktora, który dysponuje głosem doradczym) oraz dyscypliny dodatkowej zdawanej w ramach egzaminu doktorskiego
 7. Konspekt rozprawy doktorskiej;
 8. Dokumentację zawierającą wykaz dokonań twórczych, prac zawodowych, dorobku naukowo-artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę (sztukę);
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 10. Zobowiązanie kandydata/jednostki zatrudniającej kandydata do stopnia naukowego do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego – nie dotyczy pracowników i uczestników studiów doktoranckich Instytutu Sztuki;

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przestawić:

 1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodnie z listą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 roku
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Do opisu doktorant może dodać inne informacje istotne jego zdaniem dla oceny dorobku.

Materiały powinny być uszeregowane w układzie tematycznym i chronologicznym.

Dokumentację należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem na cd ( w tym w osobnych plikach pdf streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Sztuki - pok. 130 lub przesłać na adres:

Instytut Sztuki
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bielska 62                        43-400 Cieszyn
 

Tel. kontaktowy 33-854-63-30,  

e mail: isztuki@wart.us.edu.pl; monika.ceglarska@us.edu.pl

 
do góry