Wymagane dokumenty

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261)

 

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny artystycznej: sztuki piękne oraz wykazuje się istotną aktywnością artystyczną.

Osiągnięcie, o którym mowa powyżej, może stanowić:

 • dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części albo cykl publikacji powiązanych tematycznie;
 • zrealizowane oryginalne osiągnięcie artystyczne;
 • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki.

Dokumenty jakie należy złożyć w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w celu wszczęcia postępowania habilitacyjnego

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz ze wskazaniem jednostki posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 • autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy - w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w języku polskim i angielskim;
 • wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji1 – sporządzony w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);
 • informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o:
 •  osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
 • współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
 • odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
 • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

1 reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw indywidualnych (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe itp.

 

Uwagi Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów oraz wzory wniosku i autoreferatu:

http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html

 

 
do góry