Rekrutacja 2018/2019

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł magistra lub magistra sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych z oceną na dyplomie co najmniej dobrą (4.0) oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów oraz dodatkowo:

dokumentację dotychczasowej działalności kandydata przygotowaną w pojedynczym segregatorze:

a) artystyczna - portfolio - dokumentacja prac świadcząca o umiejętności syntetycznego i sproblematyzowanego prezentowania swoich prac;

b) osiągnięcia artystyczne - udokumentowany udział w wystawach, projektach, wystąpieniach artystycznych, inne;

c) działalność społeczna - członkostwo w kołach naukowych, samorządach studenckich, inna działalność organizacyjno-społeczna;

d) udokumentowane przyznane nagrody, stypendia

c) pisemna opinia opiekuna naukowego (uwzględniająca koncepcję pracy artystycznej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem, zdolność kandydata do realizowania tematu, predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz zgoda na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego

————————————————————————————————————————- 

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK

od 1 czerwca 2018 godz. 12.00 do 7 września 2018 godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów przed postępowaniem kwalifikacyjnym (w Dziekanacie Wydziału Artystycznego)

od 4 czerwca 2018 do 7 września od wtorku do piątku w godz. 11.00 do 14.00

Adres

Wydział Artystyczny
ul. Niemcewicza 6 , p. 101
43-400 Cieszyn
33 854 61 64

—————————————————————————————————————————

Egzamin na studia III stopnia składa się z dwóch części

 

CZĘŚĆ PIERWSZA -- bez obecności Kandydata

A.      Konkurs dyplomów.

5.0 — 6 pkt.;
4.5 — 4 pkt.;
4.0 — 2 pkt.

B.      Ocena dotychczasowej działalności kandydata na podstawie złożonej dokumentacji:

punktacja od 1 do 12 pkt.

Ocenia się poziom i jakość twórczości kandydata.

C. Znajomość języków obcych

brak znajomości - 0 pkt.

znajomość deklarowana - 1 pkt.

znajomość z potwierdzeniem (zaświadczenie lub certyfikat) - 2 pkt.

 

CZĘŚĆ DRUGA -- w obecności Kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca:

- Prezentację swoich (kandydata) wybranych prac i osiągnięć artystycznych w formie prezentacji multimedialnej (pdf). Dozwolona jest prezentacja fizycznych obiektów. – maksymalnie 10 min.

- Prezentację koncepcji, idei lub projektu pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej (pdf) – maksymalnie 5 min.

 Punktacja za rozmowę kwalifikacyjną: od 1 do 12 pkt.

Ocenia się umiejętność merytorycznej wypowiedzi, komunikacji, predyspozycje kandydata do prowadzenia pracy naukowo-artystycznej oraz zajęć dydaktycznych.

Egzamin odbędzie się 13 września 2018 roku od godz. 12.00 w sali 115 w budynku Instytutu Sztuki (I piętro) oraz 14 września od godz. 9.00 - termin zależny od ilości zgłoszeń kandydatów.

Uwaga:Kandydaci, którzy zamierzają dokonać prezentacji z wykorzystaniem multimediów, zobowiązani są albo dostarczyć materiał na nośniku DVD (pendrive’y wykluczone) w formacie pdf albo przyjść z własnym sprzętem odtwarzającym; projektor multimedialny będzie zapewniony.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.

Przyjęci na studia będą kandydaci, którzy otrzymali pozytywny wynik z każdego elementu kwalifikacji oraz zajęli miejsce na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć.

—————————————————————————————————————————

LIMIT MIEJSC: 5

 

 
 
do góry