Przewody profesorskie

Podstawy prawne:

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane są w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261)

Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu profesora. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny, posiada osiągnięcia artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym, w tym osiągnięcia w kształceniu młodej kadry artystycznej (co najmniej jedno promotorstwo w przewodzie doktorskim).

Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek Rady Instytutu posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia artystyczne.

Za dorobek artystyczny uważa się również wybitne dzieło artystyczne.

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Instytutu.

Rada Instytutu wszczyna postępowanie o nadanie tytułu profesora na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania:

  • wniosek o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji Rektora o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego;
  • autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia w zakresie opieki naukowej (artystycznej) i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych a także działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
  • ankietę oceny osiągnięć artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora 3 habilitowanego przyznanych na podstawie decyzji Rektora, a także w szczególnych przypadkach, gdy Centralna Komisja na wniosek rady wydziału dopuszcza do wszczęcia postępowania osoby posiadające tylko stopień doktora ale posiadające równocześnie wybitne osiągnięcia artystyczne – po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru, określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r., poz. 1586);
  • oświadczenie o gotowości pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych przez jednostkę zatrudniającą kandydata lub przez samego kandydata
  • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię 1 i 2 strony dowodu osobistego;
  • kwestionariusz osobowy z fotografią.
Do wniosku należy przedstawić również, w postaci odrębnego dokumentu, wykaz osiągnięć artystycznych sprzed uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Wymagane dokumenty kandydat składa w 7 egzemplarzach. 

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z wszystkimi załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Dokumenty te wymagają podpisu kandydata. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach (skany z podpisem). Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym.

 

 

 
do góry