Program studiów

 

Zaliczenie roku studiów doktoranckich powinno nastąpić najpóźniej 30 września.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie w dziekanacie następujących dokumentów:

1. indeks zawierający wpisy zaliczeń i egzaminów z całego roku (wg wzoru wpisów do indeksu),

2. indywidualne sprawozdanie roczne z działalności artystyczno-naukowej (przedstawione opiekunowi); sprawozdanie może mieć dowolną formę, powinno uwzględniać wszystkie artystyczne, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne działania obejmujące mijający rok akademicki (jeśli jakieś działanie ma miejsce we wrześniu a doktorant złoży dokumenty np. w czerwcu - może uwzględnić je w sprawozdaniu na następny rok akademicki); sporządzając indywidualne sprawozdanie warto skorzystać z kryteriów przyznawania stypendiów znajdujących się na stronie Instytutu,

3. opinia opiekuna naukowego (artystycznego) o postępach artystycznych i naukowych sporządzona na podstawie indywidualnego sprawozdania doktoranta,

4. wypełniony dziennik praktyk.

 
do góry