Kryteria kwalifikacji

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

I. Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata (w punktach):

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii sztuki
 • wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów

II. Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata:

 • Rozmowa na temat planowanej pracy magisterskiej.
 • Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Uwaga! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ..

Uwaga: UWAGA! Studia II stopnia na tym kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym podobne uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci nieposiadający tych uprawnień po studiach I stopnia, aby je uzyskać w razie przyjęcia na studia II  stopnia, mogą wnioskować o uzupełnienie wykształcenia.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Grafika

studia stacjonarne jednolite magisterskie

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

 

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

Na stronie www.projektowaniegier.us.edu.pl, w zakładce Rekrutacja znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/18.

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Specjalność: Grafika komputerowa gier

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

Na stronie www.projektowaniegier.us.edu.pl, w zakładce Rekrutacja znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/18.

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Specjalność: Grafika komputerowa gier — prowadzona w języku angielskim

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

Na stronie www.projektowaniegier.us.edu.pl, w zakładce Rekrutacja znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/18.

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – egzamin praktyczny:
 • 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
 • 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

studia stacjonarne drugiego stopnia

Rok Akademicki 2017/2018

 

I. Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata (w punktach):

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności::

 • indywidualne zainteresowania artystyczne
 • wiedzę z zakresu historii sztuki
 • wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów.

II Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.

 • Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej.
 • Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika, są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów..

 
do góry