Konkurs Młodzi Naukowcy

Tematem nadrzędnym konkursu jest: Zróżnicowanie stylistyczne języka w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych.

1. Konkurs jest ogłoszony w ramach dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Artystycznego

2. Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie ukończyli 35 r.ż, są pracownikami Wydziału Artystycznego dłużej niż 3 miesiące i są objęci umową o pracę  co najmniej do końca bieżącego roku kalendarzowego

3. W ramach konkursu należy przygotować wypełniony wniosek na badania statutowe, a także informacje o:

– stanie zaawansowania pracy

– walorach naukowych/artystycznych  pracy i jej innowacyjności

– opinię promotora (w przypadku realizowanego doktoratu) lub samodzielnego pracownika naukowego (w każdym innym przypadku)

– wykaz dorobku naukowo-artystycznego z 3 ostatnich lat

– kosztorys projektu

4. Skład komisji konkursowej: dr hab. Bogumiła Mika, prof. Witold Jacyków, prof. Elżbieta Kuraj, prof. UŚ Michał Korzistka, dr hab. Tomasz Spaliński,  

5. Kryteria oceny wniosków

Komisja ds. badań naukowych i podziału środków Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego  w ocenie wniosków złożonych do konkursu  dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich będzie brała pod uwagę:

A.) w przypadku doktoratów:

– stan zaawansowania pracy doktorskiej (opinia promotora) oraz jej przewidywany termin ukończenia

– rangę dorobku naukowego i artystycznego z ostatnich 3 lat wyrażoną w punktacji (zgodnej z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)

– celowość wydatkowania wnioskowanych środków

– wartość merytoryczną efektu finalnego działań artystycznych i naukowych

B.) w przypadku pozostałych młodych naukowców:

– rangę dorobku naukowego i artystycznego z ostatnich 3 lat wyrażoną w punktacji (zgodnej z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)

– celowość wydatkowania wnioskowanych środków

– wartość merytoryczną efektu finalnego działań artystycznych i naukowych

– opinię samodzielnego pracownika naukowego wyrażoną o projekcie przedstawionym przez kandydata

6. Przyznane środki należy wydać do końca bieżącego roku kalendarzowego.

7. W kosztach tematu może uczestniczyć wyłącznie jego kierownik.

8. Każda osoba która uzyskała finansowanie swojego projektu w ramach niniejszego konkursu, jest zobowiązana pod koniec roku kalendarzowego złożyć szczegółowe sprawozdanie merytoryczno-finansowe wg. formularza UŚ obowiązującego w danym roku.

Sprawozdania zostaną ocenione przez Komisję Wydziału Artystycznego. Jedynie akceptacja sprawozdania i pozytywna opinia Komisji, uprawnia do ubiegania się o środki finansowe w kolejnym konkursie.

9. Wszelkie zmiany w kosztorysie w trakcie realizacji projektu, muszą mieć merytoryczne uzasadnienie na piśmie i uzyskać akceptację Komisji .

10. Wnioski konkursowe odrzucone przez komisję nie mogą zostać przedstawione w tej samej postaci w następnej edycji konkursu.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać  w wersji papierowej i elektronicznej

Sekretariat Dziekana Wydziału Artystycznego

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 (Pawilon Plastyczny pok. 103)

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM  16.04.2014

 

 

W DOTYCHCZASOWYCH EDYCJACH K O N K U R S U

 

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI  NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ

 

Laureatami zostali:

Rok 2012

Mgr Daniel Cichy – ”Twórczość Witolda Szalonka w kontekście idei propagowanych w kręgu  Internationale Ferienkurse fur Neue Musik w Darmstadcie”

Rok 2013

Mgr Marek Głowacki – ”Wizerunek człowieka w epoce uprzedmiotowienia ciała”

Dr Agnieszka Jaworska – ”Eden opuszczony – Projekt scenograficzno-fotograficzny”

Rok 2014

Dr Paulina Poczęta – ”Alternatywne formy gromadzenia kolekcji i ich twórcze wykorzystanie”

 
do góry