Grafika (magisterskie, zaoczne) – kryteria naboru 2012/13

Specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna, grafika wydawnicza i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-09-09 23:59:00

Limit miejsc: 15

Język wykładowy: polski

 

 

Wydział Artystyczny jest jednym z dwóch cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego obok Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Oba wydziały dysponują bardzo dobrą bazą dydaktyczną i zapleczem socjalnym. W ich sąsiedztwie znajdują się trzy domy akademickie oraz stołówka, klub studencki, przychodnia lekarska, bar, restauracja, kawiarnia, pływalnia, hala sportowa, biblioteka, sale koncertowe, szkoły języków obcych, centrum konferencyjne, trzy galerie sztuki. Wydział Artystyczny tworzą: Instytut Muzyki i Instytut Sztuki.

Zapraszmy do obejrzenia  !   LipDuby wydziałowe http://www.youtube.com/watch?v=FPSHJ6Si9ss  orazhttp://www.maturzysty.info/index.php?what=je&id=575

Charakterystka kierunku

Studia trwają 5 lat (10 semestrów). Absolwent kierunku studiów grafika, uzyskuje tytuł magistra sztuki w specjalnościach: komunikacja wizualna i grafika artystyczna lub grafika wydawnicza i artystyczna. Studia gwarantują pełne wykształcenie artysty grafika, zdolnego do podejmowania działalności twórczej w zakresie grafiki projektowej i grafiki artystycznej.
Na Roku I i II student zdobywa przygotowanie podstawowe w zakresie grafiki projektowej, liternictwa i typografii, warsztatów komputerowych, multimediów, animacji obrazu, kreacji obrazu i dźwięku oraz grafiki warsztatowej – poznając praktycznie techniki druku wypukłego, techniki litograficzne, druk wklęsły i sitodruk. Równolegle prowadzone jest kształcenie ogólnoplastyczne w pracowniach: malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, struktur wizualnych i fotografii. Na Roku III, IV i V student w ramach wybranej specjalności pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania plakatu i form reklamowych, grafiki wystawienniczej, grafiki edytorskiej i projektowania ilustracji książek, grafiki internetowej, grafiki trójwymiarowej i animacji, fotografii reklamowej oraz w pracowniach grafiki warsztatowej: technik: druku wypukłego (drzeworytu, linorytu, reliefu), technik metalowych ( miedziorytu, akwaforty, akwatinty, suchorytu, odprysku, mezzotinty), technik litograficznych, serigrafii i technik druku cyfrowego. Równolegle jest kontynuowane kształcenie w zakresie: rysunku, malarstwa i multimediów.
Na roku V student przygotowuje pracę magisterską, która składa się z trzech części: dwóch dzieł artystycznych zrealizowanych w pracowniach magisterskich w ramach wybranej specjalności oraz pracę pisemną z zakresu historii i teorii sztuki. Student może dodatkowo zrealizować aneks do dyplomu w wybranej pracowni fakultatywnej.
Kształcenie obejmujące gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w dziedzinie profesjonalnej realizacji grafiki zarówno tradycyjnej jak i komputerowej wraz z podbudową teoretyczną z historii i teorii sztuki, wiedzą o grafice współczesnej, socjologii sztuki, filozofii i psychofizjologii widzenia – stanowi podstawę do podejmowania różnorodnych zadań w obszarze sztuk plastycznych, a szczególnie pracy projektanta graficznego i artysty grafika.
Studia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. 
Studia przygotowują do obrony dyplomu magisterskiego i podjęcia studiów doktoranckich.
Instytut Sztuki w ramach, którego prowadzone są studia na kierunku grafika, dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, pracowniami grafiki projektowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów GRAFIKA uzyskuje tytuł magistra sztuki i kwalifikacje zawodowe artysty grafika – projektanta i twórcy w zakresie grafiki projektowej oraz grafiki artystycznej. Posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy twórczej w obszarze sztuk plastycznych. Posiada umiejętności zarówno w zakresie druku tradycyjnego jak i cyfrowego oraz multimediów. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu historii i teorii sztuki oraz kultury artystycznej. Dostrzega znaczenie sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa oraz jest świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury.
W ramach wybranej specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna zdobywa gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności do podejmowania kompleksowych przedsięwzięć projektowych, m. in. identyfikacji wizualnej firm i instytucji, kampanii reklamowych, grafiki internetowej, animacji oraz grafiki warsztatowej i artystycznej grafiki komputerowej. Natomiast specjalność: grafika wydawnicza i artystyczna, podbudowana znajomością liternictwa i typografii, projektowania i ilustracji książek wraz z przedmiotami grafiki artystycznej: druku wypukłego, druku wklęsłego, technik litograficznych, sitodruku, druku cyfrowego oraz znajomością komputerowych programów graficznych – przygotowuje absolwenta do podejmowania najbardziej skomplikowanych i profesjonalnych zadań w dziedzinie grafiki edytorskiej, ilustracji książki, projektowania różnego rodzaju form wydawniczych i reklamowych, projektowania publikacji elektronicznych, komiksu i grafiki prasowej.
Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowego przetwarzania obrazu, metod i technologii grafiki projektowej oraz fotografii czynią absolwenta wszechstronnie przygotowanym twórczo, zdolnym do podejmowania pracy w: agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych. Absolwent jest przygotowywany w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich ( trzeciego stopnia).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.


Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie wg następujących kryteriów:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ zasady kwalifikacji są identyczne:

Egzamin praktyczny:

  1. Egzamin z rysunku  –  studium postaci ludzkiej - 3 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
  2. Egzamin z malarstwa –  martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie:  płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Terminy egzaminów

11 września 2012 godz. 10:00- 16:30
egzamin z rysunku i z malarstwa

UWAGA!
Egzamin odbędzie się w przypadku przekroczenia limitu.

Ogłoszenie wyników: 11 września 2012 godz. 20:00

Dodatkowe informacje

Siedziba WKR:
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuki
43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 62
pok. 128
godz. 8:00 - 15:00
tel: 33 854 61 16

Kontakt sekretarz WKR :ad.czech@interia.pl

Rejestracja kandydatów

Ulotka informacyjna

Pracownie w Instytucie Sztuki:


Pracownia grafiki
artystycznej

Pracownia grafiki
projektowej

Pracowni
ceramiki

Pracownia
fotografii

Pracownia
multimediów

Pracownia struktur
wizualnych i kompozycji

Pracownia
technik malarskich

Pracownia
witrażu

Pracownie
malarstwa

Pracownia
rysunku

Pracownia
rzeźby
 

 

 
do góry