Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w celu wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 

  • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz ze wskazaniem jednostki posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;

    wzór wniosku:  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/komunikaty/wzor_wniosku.pdf

    wzór autoreferatu:  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/komunikaty/wzor_autoreferat.pdf

  • Oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora lub kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;
  • Autoreferat przedstawiający dorobek oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w formie papierowej oraz elektronicznej; w języku polskim i angielskim;
  • Wykaz opublikowanych prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych, dokumentacją publicznej prezentacji; w formie papierowej oraz elektronicznej; w języku polskim i angielskim.
 
do góry