Rekrutacja 2016/2017

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł magistra lub magistra sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych z oceną na dyplomie co najmniej dobrą (4.0) oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów (w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego zawierającą pisemną zgodę na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego) oraz dodatkowo:

dokumentację fotograficzną prac artystycznych, w postaci portfolio (w zwartej formie, świadczącej o umiejętności syntetycznej prezentacji swoich prac, tematycznej lub chronologicznej, w segregatorze lub w teczce; uwaga: nie należy dołączać odrębnie katalogów, publikacji jeśli nie mieszczą się w portfolio — jeśli materiał z publikacji jest istotny można skopiować najważniejsze elementy i umieścić w portfolio).

pisemny wykaz dotychczasowych osiągnięć i działalności artystycznej;

————————————————————————————————————————- 

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK

od 1 czerwca 2016 (godz. 12.30) do 9 września 2016 (godz. 14.00)

 

Przyjmowanie dokumentów przed postępowaniem kwalifikacyjnym (w Dziekanacie Wydziału Artystycznego)

od 2 czerwca 2016 (godz. 9.00) do 13 września 2016 (godz. 14.00)

—————————————————————————————————————————

Egzamin na studia III stopnia składa się z dwóch części

 

CZĘŚĆ PIERWSZA -- bez obecności Kandydata

A.      Konkurs dyplomów.

5.0 — 6 pkt.;
4.5 — 4 pkt.;
4.0 — 2 pkt.

B.      Ocena dorobku artystycznego kandydata na podstawie złożonej dokumentacji:

punktacja od 1 do 12 pkt., ocena pozytywna: od 4 do 12 pkt.

Ocenia się poziom i jakość twórczości kandydata.

 

CZĘŚĆ DRUGA -- w obecności Kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna w formie dwuczęściowej prezentacji:

̵            prezentacja swoich (kandydata) wybranych, najważniejszych prac i osiągnięć artystycznych w dowolnej formie (pokaz reprodukcji, slajdów, filmu, prezentacja multimedialna, prezentacja fizycznych obiektów, można również zaprezentować publikacje i katalogi wystaw) — maksymalnie 3 ÷ 4 minut.

̵            prezentacja koncepcji, idei lub projektu pracy doktorskiej w dowolnej formie — maksymalnie 5 minut.

 Punktacja za rozmowę kwalifikacyjną: od 1 do 12 pkt., ocena pozytywna od 4 do 12 pkt.

Ocenia się umiejętność merytorycznej wypowiedzi, komunikacji, predyspozycje kandydata do prowadzenia pracy naukowo-artystycznej oraz zajęć dydaktycznych.

Egzamin odbędzie się 21 września 2016 roku o godzinie 10.30 w sali 115 w budynku Instytutu Sztuki (I piętro)

Uwaga:Kandydaci, którzy zamierzają dokonać prezentacji z wykorzystaniem multimediów, zobowiązani są albo dostarczyć materiał na nośniku DVD (pendrive’y wykluczone) albo przyjść z własnym sprzętem odtwarzającym; projektor multimedialny będzie zapewniony.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.

Przyjęci na studia będą kandydaci, którzy otrzymali pozytywny wynik z każdego elementu kwalifikacji oraz zajęli miejsce na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć.

—————————————————————————————————————————

LIMIT MIEJSC: 5

 

 
 
do góry