Erasmus

ERASMUS + REKRUTACJA 2018/2019

Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie

ogłasza rekrutację

na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji:

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:

  1. Średnia ocen
  2. Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz aplikacyjny - do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki wraz z pozostałymi dokumentami).
  2. Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
  3. Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Sztuki do dnia

20 kwietnia  2018 roku

Formularze aplikacyjne, zasady rekrutacji studentów w ramach Erasmus+ oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie:

www.erasmus.us.edu.pl

Uczelnie partnerskie Instytutu Sztuki:

 

Ostrawska Univerzita v Ostrave, Czechy - 2 miejsca

www.osu.eu

 

Masaryk University, Brno, Czechy- 2 miejsca

www.muni.cz

 

North East Wales Institute of Higher Education, Wrexham, Wielka Brytania - 2 miejsca

www.newi.ac.uk

 

Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania- 2 miejsca

www.uclm.es

 

Universite Rennes 2 Haute Bretagne, Francja- 2 miejsca

www.univ-rennes2.fr

(wymagana dobra znajomość j.francuskiego !!!)

 

Kirchliche Pedagogische Hochschule, Graz, Austria- 2 miejsca

www.kphgraz.at

 

Partium Christian University , Oradea, Rumunia- 2 miejsca

www.partium.ro

 

University of Nyiregyhaza, Nyiregyhaza,Węgry – 2 miejsca

www.nyf.hu

 

University of Goce Delcev, Sztip, Macedonia- 2 miejsca

www.ugd.edu.mk

 

Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia - 4 miejsca

www.ipb.pt

(dla kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej !!!)

 

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona dnia 25 kwietnia 2018r. po obradach Komisji na tablicy ogłoszeń Instytutu, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

……………………………………………………………………………………………………………………

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres koordynatora wydziałowego Erasmus+ Instytutu Sztuki  

dr Hanna Grzonka-Karwacka: hanna.grzonka@us.edu.pl

 

 
do góry