Erasmus

ERASMUS + REKRUTACJA 2017/2018
Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie
ogłasza rekrutację
na wyjazdy na studia oraz na praktyki w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2017/2018

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji:
Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:
1. Średnia ocen
2. Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta

Wymagane dokumenty:

1. Formularz aplikacyjny - do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki wraz z pozostałymi dokumentami).

2. Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.

3. Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Sztuki do dnia 18 kwietnia  2017 roku

Formularze aplikacyjne, zasady rekrutacji studentów w ramach Erasmus+ oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie:
www.erasmus.us.edu.pl   

Uczelnie partnerskie Instytutu Sztuki:

 

Ostrawska Univerzita v Ostrave, Czechy     - 2 miejsca

www.osu.eu

Masaryk University,  Brno, Czechy-  2 miejsca

www.muni.cz

North East Wales Institute of Higher Education, Wrexham, Wielka Brytania    - 2 miejsca

www.newi.ac.uk

Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania- 2 miejsca

www.uclm.es

Universite Rennes 2 Haute Bretagne, Francja-   2 miejsca

www.univ-rennes2.fr       (wymagana dobra znajomosć j.francuskiego !!!)

Kirchliche Pedagogische Hochschule, Graz, Austria- 2 miejsca

www.kphgraz.at

Partium Christian University , Oradea, Rumunia- 2 miejsca

www.partium.ro 

Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia -    4 miejsca

www.ipb.pt

(dla kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej !!!)

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona dnia 20 kwietnia 2017r.po obradach Komisji na tablicy ogłoszeń Instytutu, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

……………………………………………………………………………………………………………………

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres koordynatora wydziałowego Erasmus+ Instytutu Sztuki  

dr Hanna Grzonka-Karwacka: hanna.grzonka@us.edu.pl

 

 
do góry