Edukacja Artystyczna - studia II stopnia

Charakterystyka studiów i sylwetka absolwenta

KIERUNK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Kształcenie obejmuje poznanie możliwości działań twórczych w obszarze wybranej specjalności oraz uwarunkowań pracy artystycznej w kontekście kultury współczesnej. W ramach programu realizowane są następujące specjalności: malarska kreacja obrazu; multimedia, fotografia i rysunek; rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, grafika użytkowa i artystyczna. Studia te stwarzają warunki budowania indywidualnego warsztatu twórczego w ramach specjalistycznych pracowni, umożliwiają poznanie współczesnych koncepcji edukacji artystycznej, związków sztuki z kulturą, nauką i techniką oraz kontekstu społecznego sztuki. Ponadto umożliwiają kształtowanie indywidualnej i zespołowej wypowiedzi artystycznej. Dają wiedzę teoretyczną związaną z krytyką artystyczną, doktrynami i kryteriami estetycznymi oraz funkcjonowaniem i obiegiem sztuki współczesnej.

Praca dyplomowa obejmuje pracę artystyczną w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracę magisterską.

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności pozwalające funkcjonować jako artysta plastyk, aktywny twórca oraz uczestnik i animator kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji oraz upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych oraz edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Posiada umiejętności pracy zarówno indywidualnej jak zespołowej. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości. Posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, w mass-mediach, w strukturach promocyjnych i reklamowych oraz w szkolnictwie na wszystkich szczeblach. Posiada umiejętności i wiedzę wymagane przez standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 
do góry