TERMINY OBRON PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Szanowni Dyplomanci Wydziału Artystycznego,
(V rok studiów jednolitych, II rok studiów drugiego stopnia, III rok studiów pierwszego stopnia)

Pragnę poinformować o zasadach dotyczących przystępowania do obrony pracy dyplomowej.

Zgodnie z regulaminem studiów złożenie pracy dyplomowej na studiach kończących się w semestrze letnim może nastąpić najpóźniej 30 czerwca. Tym samym jest to termin zaliczenia ostatniego semestru. Brak zaliczenia ostatniego semestru oznacza powtarzanie semestru lub skreślenie. Zaliczenie ostatniego semestru nie oznacza automatycznie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej. Oprócz zaliczenia programu studiów wymagane jest złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnych ocen tej pracy, inaczej mówiąc: akceptacja promotora i recenzenta. Forma złożenia pracy wraz z potwierdzeniem akceptacji oraz ilość wymaganych dokumentów dopuszczających do obrony jest różna na poszczególnych kierunkach. Odmienne też są terminy składania dokumentów i terminy obron.

Instytut Sztuki

kierunki:

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

- grafika

[Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma możliwości składania prac artystycznych na wydziale przed obroną, uznaje się, że na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych  i  na grafice, potwierdzeniem ukończenia pracy artystycznej jest złożenie karty dyplomowej. Jednocześnie za integralną część pracy artystycznej uznaje się  autokomentarz w formie pisemnej (objętość minimum A4). Niezbędnym elementem pracy zarówno pisemnej jak i artystycznej jest wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD.]

Dopuszczenie do obrony może nastąpić tylko po  złożeniu w dziekanacie następujących dokumentów:
1. indeks, karata zaliczeniowa
2. karta dyplomowa z podpisami wszystkich promotorów i recenzentów (druk do pobrania w dziekanacie)
3. praca pisemna wraz z adnotacją promotora o akceptacji i nazwiskiem recenzenta, podpisana przez studenta (3 jednakowe egzemplarze, forma wydruku – wg informacji otrzymanej w dziekanacie)
4. wersja elektroniczna pracy pisemnej (CD lub DVD z plikiem, z którego dokonano wydruku)
5. wersja elektroniczna pracy artystycznej (CD lub DVD, opisana, w papierowej kopercie)
6. autokomentarz do pracy artystycznej (na kartce A4):
forma tekstowa zawierająca następujące punkty:
- imię i nazwisko dyplomanta, kierunek, stopień, specjalność, pracownia
- imię i nazwisko promotora i recenzenta
- opis formalno – techniczny (technika, wymiary),
- autorski opis dzieła w dowolnej formie (treść, znaczenie, funkcje, konteksty),
- własnoręczny podpis;
7. zdjęcia do dyplomu (twarzy!)w formacie 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki)
8. kserokopia dowodu wpłaty za wydanie dyplomu; kwotę 60 zł należy wpłacić na personalne konto studenta wygenerowane z numeru PESEL (informacja na stronie http://student.us.edu.pl/studenckie_konto lub w dziekanacie)
9. zaświadczenie o braku zaległości w płatnościach związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Śląskim (druk do pobrania w dziekanacie, wypełnia księgowa - pokój 109)

Po złożeniu w.w. dokumentów wymagany jest czas na przygotowanie protokołu, zawierającego m.in. średnią ze studiów, po czym następuje ustalenie w instytucie harmonogramów obron.

Terminy obron:

Termin 1:Składanie dokumentów w dziekanacie do1 czerwca 2011(środa),
możliwy termin obrony: 14, 15  czerwca 2011 (wtorek, środa),
ewentualnie kolejne dni - szczegóły do ustalenia w Instytucie Sztuki.

Termin 2:Składanie dokumentów w dziekanacie do15 czerwca 2011 (środa),
możliwy termin obrony: 28, 29, czerwca 2011 (wtorek, środa),
ewentualnie kolejne dni - szczegóły do ustalenia w Instytucie Sztuki.
Termin 3 :
Składanie dokumentów w dziekanacie do30 czerwca 2011,
możliwy termin obrony: 20, 21, 22 września 2011,
ewentualnie kolejne dni - szczegóły do ustalenia w Instytucie Sztuki.

Uwaga: wyłącznie dla absolwentów licencjatu możliwy termin obrony to: 8 września 2011 (czwartek),
 

Wystawę dyplomową organizuje student w porozumieniu z promotorem. Przestrzenie wystawiennicze na czas obron są udostępniane przez  Dyrekcję Instytutu Sztuki w porozumieniu z Katedrami. Szczegółowy harmonogram ustala również Dyrekcja Instytutu Sztuki (dziekanat nie ustala żadnych szczegółów dotyczących organizacji obron). Ewentualne wystawy poza terenem uczelni należy zgłaszać wcześniej w instytucie aby odpowiednio umieścić je w  harmonogramie obron. __________________________________
Niezłożenie wymaganej dokumentacji w dziekanacie do 30 czerwca 2011 oznacza skreślenie z listy studentów. Skreślenie studenta, który posiada zaliczenie wszystkich semestrów lecz nie złożył pracy dyplomowej nie skutkuje w przyszłości opłatami za reaktywację na dzień obrony. Student taki może zostać przyjęty ponownie na studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w dowolnym momencie po złożeniu wymaganych dokumentów w dziekanacie (terminy obron dla takich osób są wyznaczane dopiero po złożeniu dokumentów w dziekanacie). Należy jednak pamiętać, że osoby, które zaliczyły wszystkie semestry studiów a nie złożyły pracy dyplomowej nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych ani pracownianych. Takie osoby powinny samodzielnie przygotować pracę dyplomową i przekazać ją do oceny promotorowi. Po akceptacji i skierowaniu do recenzenta można uruchomić procedurę reaktywacji i dopuszczenia do obrony.

Studenci, którzy chcą uniknąć skreślenia z powodu niezłożenia pracy powinni złożyć nie później
niż 30 czerwca podanie do prodziekana ds. studenckich i kształcenia  o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora. Terminy obron dla tych osób będą wyznaczone w instytutach pod koniec września lub na początku października.

(podstawa prawna REGULAMIN STUDIÓW  W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIMZałącznik nr 1do Uchwały nr 18 Senatu UŚ z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

 
do góry